Program kongresa

ZNANSTVENI PROGRAM

Kongres će se odvijati u obliku plenarnih predavanja, usmenih izlaganja, satelitskih simpozija, radionica i postera. Usmena izlaganja mogu biti na hrvatskom ili engleskom jeziku.

Teme kongresa

 1. Glomerulske bolesti i vaskulitisi
 2. Tubulointersticijske bolesti
 3. Arterijska hipertenzija
 4. Akutno bubrežno oštećenje
 5. Kronična bubrežna bolest
 6. Hemodijaliza i peritonejska dijaliza
 7. Transplantacija bubrega
 8. Pedijatrijska nefrologija

Teme sestrinskog simpozija

 1. Organizacija sestrinske skrbi u pružanju zdravstvene njege nefrološkom bolesniku
 2. Ishodi zdrastvene njege nefrološkog bolesnika
 3. Multidisciplinarni pristup u skrbi za dijaliznog bolesnika
 4. Informatizacija na odjelima hemodijalize
 5. Uloga medicinske sestre/tehničara u primjeni parenteralne i enteralne prehrane bolesnika na hemodijalizi
 6. Uloga medicinske sestre/tehničara u skrbi za bolesnika s akutnom bubrežnom ozljedom
 7. Skrb za bolesnika na peritonejskoj dijalizi
 8. Izazovi u pripremi bolesnika za transplantaciju bubrega
 9. Sestrinska istraživanja iz područja nefrološke djelatnosti
 10. Tema okruglog stola: Krvožilni pristup
  • koji su izazovi u skrbi za krvožilni pristup danas
  • nove mogućnosti krvožilnog pristupa za hemodijalizu