Program kongresa

ZNANSTVENI PROGRAM

Kongres će se odvijati u obliku plenarnih predavanja, usmenih izlaganja, satelitskih simpozija, radionica i e-postera. Usmena izlaganja mogu biti na hrvatskom ili engleskom jeziku.

Teme kongresa

  1. Glomerulske bolesti i vaskulitisi
  2. Tubulointersticijske bolesti
  3. Arterijska hipertenzija
  4. Akutno bubrežno oštećenje
  5. Kronična bubrežna bolest
  6. Hemodijaliza i peritonejska dijaliza
  7. Transplantacija bubrega
  8. Pedijatrijska nefrologija

PROGRAM

Program kongresa je dostupan na linku ovdje: PROGRAM.